Kërkesë për shtyrje afati

1. Emër, Atësi, Mbiemër (*)

2. ID (Numri Personal) (*)

3. Numri i Telefonit (*)

4. Adresa e e-mailit

5. Dega ku keni marrë kredinë (*)

6. Emri i Punëdhënësit (*)

7. Numri i Telefonit të Punëdhënësit

8. Adresa e e-mailit të Punëdhënësit

9. Në cilën industri jeni të punësuar apo të vetëpunësuar (*)

10. Si impaktohen të ardhurat tuaja nga situata e COVID-19 (Coronavirus) (*)

11. Shpjegoni shkurtimisht përgjigjen e pikës 9 (*)

12. Kërkesa për Shoqërinë e Kursim Kreditit (*)

Referuar normave ligjore dhe nënligjore në fuqi (përfshirë dhe akteve ndërkombëtare të zbatueshme në territorin e RSH), si dhe bazuar në teorinë e së drejtës, kuptoj dhe pranoj se shtyrja e kësteve për këtë periudhë 3-mujore nuk do të konsiderohet si falje e kredisë apo çlirim i palëve debitore/hipotekuese/dorëzanëse nga detyrimi i tyre për të shlyer kredinë.
pranoj