Njoftim !

Të dashur anëtarë,

Duam t’ju bëjmë me dije se Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin ka ndëruar adresë në degën e saj të Fierit
Tashmë na gjeni në:
Lagja “1 Maj”, Rruga “Jani Bakalli”, Pallati “Emanuel Konstruksion”, Njesi e sherbimit Nr. 7, Fier.

Faleminderit për besimin tuaj.

I/e nderuar anëtar,
Bazuar në ligjin nr.4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, sipas Standardit të Përbashkët të Rportimit – CRS, jeni të lutur të paraqiteni në një nga degët tona të SHKK-së për të plotësuar Formularin e Vetëdeklarimit me të dhënat tuaja personale tatimore, brenda datës 15/07/2020.
Gjithashtu ju njoftojmë se Formularin e Vetëdeklarimit mund ta shkarkoni këtu
dhe mund të na e dërgoni nëpërmjet postës, në një nga degët tona, adresat e të cilave i gjeni në faqen tonë të internetit.

Për më shumë detaje rreth kërkesave të këtij ligji, mund të shkarkoni dokumentin
 në këtë link.
Faleminderit për mirëkuptimin!
Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin

Untitled-1-01