Vlerat Tona

Parimet bazë të UniFin bazohen në filozofinë dhe vlerat kryesore të modeleve të kooperativave financiare.

UniFin udhëhiqet nga keto parime:

  • Solidariteti dhe bashkpunimi mes anëtarëve të SHKK-së
  • Vullneti i lirë i anëtarëve për anëtarësimin në SHKK
  • Numri i pakufizuar i anëtarëve për anëtarësimin në SHKK
  • Integriteti
  • Transparenca
  • Përkushtimi

Për ne, secili prej anëtarëve tanë, përfaqëson një vlerë të shtuar i cili meriton një shërbim cilësor dhe të personalizuar.

I/e nderuar anëtar,
Bazuar në ligjin nr.4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, sipas Standardit të Përbashkët të Rportimit – CRS, jeni të lutur të paraqiteni në një nga degët tona të SHKK-së për të plotësuar Formularin e Vetëdeklarimit me të dhënat tuaja personale tatimore, brenda datës 15/07/2020.
Gjithashtu ju njoftojmë se Formularin e Vetëdeklarimit mund ta shkarkoni këtu
dhe mund të na e dërgoni nëpërmjet postës, në një nga degët tona, adresat e të cilave i gjeni në faqen tonë të internetit.

Për më shumë detaje rreth kërkesave të këtij ligji, mund të shkarkoni dokumentin
 në këtë link.
Faleminderit për mirëkuptimin!
Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin

Untitled-1-01