1. Emër, Atësi, Mbiemër (*)

  2. ID (Numri Personal) (*)

  3. Numri i Telefonit (*)

  4. Adresa e e-mailit

  5. Dega ku keni marrë kredinë (*)

  6. Emri i Punëdhënësit (*)

  7. Numri i Telefonit të Punëdhënësit

  8. Adresa e e-mailit të Punëdhënësit

  9. Në cilën industri jeni të punësuar apo të vetëpunësuar (*)

  10. Si impaktohen të ardhurat tuaja nga situata e COVID-19 (Coronavirus) (*)

  11. Shpjegoni shkurtimisht përgjigjen e pikës 9 (*)

  12. Kërkesa për Shoqërinë e Kursim Kreditit (*)

  Referuar normave ligjore dhe nënligjore në fuqi (përfshirë dhe akteve ndërkombëtare të zbatueshme në territorin e RSH), si dhe bazuar në teorinë e së drejtës, kuptoj dhe pranoj se shtyrja e kësteve për këtë periudhë 3-mujore nuk do të konsiderohet si falje e kredisë apo çlirim i palëve debitore/hipotekuese/dorëzanëse nga detyrimi i tyre për të shlyer kredinë.
  pranoj