Strukturat Drejtuese

Strukturat Drejtuese

Në bazë të Ligjit “Për shoqëritë e kursim-kreditit dhe Unionet e tyre” organet drejtuese të SHKK-së janë:

Asambleja e Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë e vendimarrës i SHKK-së. Ajo thirret nga Këshilli Administrativ jo më pak se një herë në vit nga  dhe vendimet e saj janë të detyrueshme për anëtarët.

Kompetencat e Asamblese se Pergjithshme:

  • Administrimi dhe drejtimi i veprimtarise së SHKK-së
  • Zgjedhja e Keshillit Adminstrativ
  • Miratimi e ndryshimi i Statutit dhe rregulloreve të SHKK-së
  • Miratimi i rezultateve financiare vjetore dhe projekt buxhetit
  • Miratimi i raporteve të drejtimit të SHKK-së
  • Marrja e vendimeve për të gjitha çështjet e tjera të rëndësishme

Këshilli drejtues

Këshilli Drejtues i Unionit  zgjidhet me votim të fshehtë nga Asambleja e Përgjithshme e SHKK-së, nga radhët e anëtarëve. Ai  është organ ekzekutiv i SHKK-së dhe përbëhet prej jo më pak se 9 persona, për një periudhë të përcaktuar në aktet e brendshme rregullative. Bordi Drejtues zgjedh kryetarin e tij dhe zëvendës kryetarin.

Komiteti Mbikëqyrës

Komiteti mbikëqyrës i SHKK-së  është organ i kontrollit të SHKK-së mbi veprimtarine financiare dhe administrative. Objekti i tij,  është të mbikqyrë të gjitha veprimet financiare të kryera, të sigurohet që bordi drejtues të marrë vendime sipas statutit dhe sipas vendimeve të Asamblesë së Pergjithshme.

Profili menaxherial

untitled

I/e nderuar anëtar,
Bazuar në ligjin nr.4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, sipas Standardit të Përbashkët të Rportimit – CRS, jeni të lutur të paraqiteni në një nga degët tona të SHKK-së për të plotësuar Formularin e Vetëdeklarimit me të dhënat tuaja personale tatimore, brenda datës 15/07/2020.
Gjithashtu ju njoftojmë se Formularin e Vetëdeklarimit mund ta shkarkoni këtu
dhe mund të na e dërgoni nëpërmjet postës, në një nga degët tona, adresat e të cilave i gjeni në faqen tonë të internetit.

Për më shumë detaje rreth kërkesave të këtij ligji, mund të shkarkoni dokumentin
 në këtë link.
Faleminderit për mirëkuptimin!
Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin

Untitled-1-01