Kuadri Ligjor rregullator

Kuadri ligjor në të cilin mbështetet dhe rregullohet veprimtaria e SHKK-së UniFin përfshin:

• Ligjin për «Shoqëritë Kursim Kredi» Nr. 52/2016, datë 19.05.2016

Agjencia Rregullatore

Banka e Shqipërisë është Organi më i lartë rregullator i SHKK-së dhe në mënyrë të vazhdueshme synon:

a) Ndërtimin dhe përmirësimin e kuadrit rregullativ
b) Ndjekjen e një procesi mbikqyrës efektiv dhe proaktiv
c) Bashkpunim të vazhdueshëm me SHKK-në UniFin

Në zbatimin e kërkesave të funksionit mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë synon nivelet më të larta te integritetit, të profesionalizmit, të eficiencës, të transparencës dhe përmirësimit të vazhdueshëm të kapaciteteve mbikëqyrëse.