Kuadri Ligjor

Kuadri Ligjor rregullator

Kuadri ligjor në të cilin mbështetet dhe rregullohet veprimtaria e SHKK-së UniFin përfshin:

• Ligjin për «Shoqëritë Kursim Kredi» Nr. 52/2016, datë 19.05.2016

Agjencia Rregullatore

Banka e Shqipërisë është Organi më i lartë rregullator i SHKK-së dhe në mënyrë të vazhdueshme synon:

a) Ndërtimin dhe përmirësimin e kuadrit rregullativ
b) Ndjekjen e një procesi mbikqyrës efektiv dhe proaktiv
c) Bashkpunim të vazhdueshëm me SHKK-në UniFin

Në zbatimin e kërkesave të funksionit mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë synon nivelet më të larta te integritetit, të profesionalizmit, të eficiencës, të transparencës dhe përmirësimit të vazhdueshëm të kapaciteteve mbikëqyrëse.

I/e nderuar anëtar,
Bazuar në ligjin nr.4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, sipas Standardit të Përbashkët të Rportimit – CRS, jeni të lutur të paraqiteni në një nga degët tona të SHKK-së për të plotësuar Formularin e Vetëdeklarimit me të dhënat tuaja personale tatimore, brenda datës 15/07/2020.
Gjithashtu ju njoftojmë se Formularin e Vetëdeklarimit mund ta shkarkoni këtu
dhe mund të na e dërgoni nëpërmjet postës, në një nga degët tona, adresat e të cilave i gjeni në faqen tonë të internetit.

Për më shumë detaje rreth kërkesave të këtij ligji, mund të shkarkoni dokumentin
 në këtë link.
Faleminderit për mirëkuptimin!
Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin

Untitled-1-01