Vizioni dhe Misioni

Vizioni

Vizioni ynë është ai i të qënit një pikë reference për të gjithë qytetarët dhe bizneset të cilët e shohin anëtarësinë pranë UniFin jo vetëm si një mënyrë financimi të nevojave ekonomike, por edhe si një angazhim qytetar pranë një Institucioni të përgjegjshëm dhe të përkushtuar ndaj përmbushjes së rolit të tij në zhvillimin e vendit.

Misioni:

Misioni i UniFin është t’i ofrojë shërbime të plota financiare anëtarëve të saj, me profesionalizëm dhe përkushtim ndaj gjithsecilit, duke funksionuar si institucion jo fitimprurës me parim udheheqës bashkpunimin dhe ndihmën reciproke.

I/e nderuar anëtar,
Bazuar në ligjin nr.4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, sipas Standardit të Përbashkët të Rportimit – CRS, jeni të lutur të paraqiteni në një nga degët tona të SHKK-së për të plotësuar Formularin e Vetëdeklarimit me të dhënat tuaja personale tatimore, brenda datës 15/07/2020.
Gjithashtu ju njoftojmë se Formularin e Vetëdeklarimit mund ta shkarkoni këtu
dhe mund të na e dërgoni nëpërmjet postës, në një nga degët tona, adresat e të cilave i gjeni në faqen tonë të internetit.

Për më shumë detaje rreth kërkesave të këtij ligji, mund të shkarkoni dokumentin
 në këtë link.
Faleminderit për mirëkuptimin!
Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin

Untitled-1-01