Depozita

” Depozita në Shoqëritë e Kursim Kreditit sigurohet deri në shumën 2,000,000 (dy milion) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave. Për informacione të tjera në lidhje me skemën e sigurimit të depozitave, ju lutem pyesni në degën tuaj lokale në SHKK ose drejtohuni në faqen e internetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave: www.asd.gov.al.”
depozita-01

depozita

I/e nderuar anëtar,
Bazuar në ligjin nr.4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, sipas Standardit të Përbashkët të Rportimit – CRS, jeni të lutur të paraqiteni në një nga degët tona të SHKK-së për të plotësuar Formularin e Vetëdeklarimit me të dhënat tuaja personale tatimore, brenda datës 15/07/2020.
Gjithashtu ju njoftojmë se Formularin e Vetëdeklarimit mund ta shkarkoni këtu
dhe mund të na e dërgoni nëpërmjet postës, në një nga degët tona, adresat e të cilave i gjeni në faqen tonë të internetit.

Për më shumë detaje rreth kërkesave të këtij ligji, mund të shkarkoni dokumentin
 në këtë link.
Faleminderit për mirëkuptimin!
Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin

Untitled-1-01