Njoftim për anëtarët

foto lajmi-01-01

Të dashur anëtarë,
Së pari urojmë që situatën e krijuar ta kaloni në shëndet të plotë ju dhe familjarët tuaj.
Shoqëria e Kursim Kreditit dëshiron t’ju qendrojë afër nëpërmjet të gjitha mënyrave në një moment ku solidariteti është kthyer në vlerë universale.
Prandaj, duke u bazuar edhe ne udhëzimin e Bankës së Shqipërisë, datë 12.03.2020, për një ndryshim në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e bankave të huaja”, Shoqëria e Kursim Kreditit Unifin ka vendosur të ndërmarrë masa lehtësuese karshi anëtarëve te saj të cilët gjenden në vështirësi apo e kanë të pamundur përmbushjen e deyrimeve kontraktuale si pasojë e situatës egzistuese.
Mundësojmë shtyrjen e afatit të pagesës së këstit të huasë deri në tre muaj, pa ushtruar asnjë penalitet për periudhën në fjalë.
Ftojmë të gjithë anëtarët që të na kontaktojnë në degët e tyre respektive: http://www.unifin.al/rrjeti-i-degeve/
ose
ju ftojmë të plotësoni formularin e mëposhtëm :
http://www.unifin.al/kerkese-per-shryrje-afati/
Për të gjithë anëtarët të cilët nuk preken nga situata financiare, do të vazhdojnë shlyerjen e detyrimeve të tyre normalisht, sipas marrëdhënies kontraktuale.
Mbetemi në kontakt të vazhdueshëm me Bankën e Shqipërisë për udhëzime të mëtejshme.
Urojmë ta kalojmë sa më qetë këtë situatë sëbashku,
Këtu për ju e me ju,
Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin

I/e nderuar anëtar,
Bazuar në ligjin nr.4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, sipas Standardit të Përbashkët të Rportimit – CRS, jeni të lutur të paraqiteni në një nga degët tona të SHKK-së për të plotësuar Formularin e Vetëdeklarimit me të dhënat tuaja personale tatimore, brenda datës 15/07/2020.
Gjithashtu ju njoftojmë se Formularin e Vetëdeklarimit mund ta shkarkoni këtu
dhe mund të na e dërgoni nëpërmjet postës, në një nga degët tona, adresat e të cilave i gjeni në faqen tonë të internetit.

Për më shumë detaje rreth kërkesave të këtij ligji, mund të shkarkoni dokumentin
 në këtë link.
Faleminderit për mirëkuptimin!
Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin

Untitled-1-01