Kontrata e re e Depozitës me Afat

I/e nderuar anëtar,
Bazuar në Rregulloren e brendshme te Shkk UniFin “Për evidentimin, raportimin dhe administrimin e llogarive inaktive”,  te miratuar nga Keshilli Drejtues i Shkk UniFin ne date 12/05/2017,  jeni të lutur të paraqiteni në një nga degët tona të SHKK-së për të kryer  perditesimin e te dhenave tuaja identifikuese prane Shkk UniFin  dhe aktivizimin e llogarive te kursimit inaktive brenda 30 ditesh. 
Ne rast mos paraqitjeje dhe sipas Vendimit te Keshillit Drejtues te dates 21/12/2022  llogarite e kursimit inaktive do te mbyllen.
Faleminderit për mirëkuptimin!
Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin

Untitled-1-01

error: Content is protected !!