Zhvillimet Institucionale

 • 1996

  Fillon si nje projekt pilot I Fondacionit te Lidhjes Irlandeze te Unioneve te kreditit dhe Komunitetit Europian, dhe nje konsorcium I Organizatave Jo- qeveritare, duke krijuar Fondacionin e Levizjes se Shoqerive te Kursim Kreditit. Krijohen 6 Shkk.
 • 1999

  Arrihet partneritet financimi I perbashket me IFAD. Ne te njejten periudhe behet regjistrimi prane Gjykates se rrethit Tirane nen ligjin per OJQ ne seksionin e Fondacioneve
 • 2000

  Behet regjistrimi I Unionit te Shoqerive Kursim Kredi “Jehona”
 • 2002

  Behet ri-regjistrimi dhe licencimi ne baze te Ligjit te rim bi Shkk-te dhe Unionet e tyre.
 • 2004

  Behet transferimi I te gjitha aseteve dhe detyrimeve nga “Fondacioni I Levizjes se Shoqerive te Kursim Kreditit” tek Unioni Jehona. Ne kete periudhe Unioni numeronte ne total 42 Shkk.
 • 2006

  Miratohet skema e vetfinancimit te Unionit.
 • 2011

  Arrihet vetqendrueshmeria ne nivelin 100% te Shkk-ve anetare te Unionit.
 • 2012

  Objektivi per arritjen e vetqendrueshmeriese se Unionit ne nivelin 100%.
 • 2016

  Transferimi ligjor i Unionit Jehona ne nje Shoqeri te vetme Kursim Krediti “UniFin” dhe deget e saj neper rrethe.
I/e nderuar anëtar,
Bazuar në ligjin nr.4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, sipas Standardit të Përbashkët të Rportimit – CRS, jeni të lutur të paraqiteni në një nga degët tona të SHKK-së për të plotësuar Formularin e Vetëdeklarimit me të dhënat tuaja personale tatimore, brenda datës 15/07/2020.
Gjithashtu ju njoftojmë se Formularin e Vetëdeklarimit mund ta shkarkoni këtu
dhe mund të na e dërgoni nëpërmjet postës, në një nga degët tona, adresat e të cilave i gjeni në faqen tonë të internetit.

Për më shumë detaje rreth kërkesave të këtij ligji, mund të shkarkoni dokumentin
 në këtë link.
Faleminderit për mirëkuptimin!
Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin

Untitled-1-01