Përditësoni të dhënat tuaja!

plotesoni te dhenat tuaja-njoftim1

I/e nderuar anëtar.

Në mënyrë që të mund t’ju kontaktojme për shërbimet, ofertat dhe produktet tona më të reja, ju lutemi vizitoni degën tuaj më të afërt të Shkk UniFin, për të përditësuar të dhënat tuaja personale.

Faleminderit,

Stafi UniFin

I/e nderuar anëtar,
Bazuar në ligjin nr.4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, sipas Standardit të Përbashkët të Rportimit – CRS, jeni të lutur të paraqiteni në një nga degët tona të SHKK-së për të plotësuar Formularin e Vetëdeklarimit me të dhënat tuaja personale tatimore, brenda datës 15/07/2020.
Gjithashtu ju njoftojmë se Formularin e Vetëdeklarimit mund ta shkarkoni këtu
dhe mund të na e dërgoni nëpërmjet postës, në një nga degët tona, adresat e të cilave i gjeni në faqen tonë të internetit.

Për më shumë detaje rreth kërkesave të këtij ligji, mund të shkarkoni dokumentin
 në këtë link.
Faleminderit për mirëkuptimin!
Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin

Untitled-1-01