Njoftim Për Asamblenë e Përgjithshme

logo vertikale

Shoqëria e Kursim Kreditit “UniFin”, me seli në adresën: Rr. Dervish Hima, Pll.8, Ap.5, Tiranë, njofton mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme më datë 24  Qershor 2019, në ambjentet e  Hotel Mondial në Tiranë, në orën 10:00, sipas këtij rendi dite:

  1. Miratimi i raporteve të organeve drejtuese të Shkk UniFin.
  2. Miratimi i Pasqyrave financiare vjetore dhe zvogëlimi i kapitalit.
  3. Miratimi i raportit të Auditorit të pavarur.
  4. Miratimi i emërimit të Auditorit të Pavarur për vitin 2019.
  5. Miratimin e planit të biznesit dhe buxhetin vjetor 2019.
  6. Çështje të tjera

 Këshilli Drejtues

I/e nderuar anëtar,
Bazuar në ligjin nr.4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, sipas Standardit të Përbashkët të Rportimit – CRS, jeni të lutur të paraqiteni në një nga degët tona të SHKK-së për të plotësuar Formularin e Vetëdeklarimit me të dhënat tuaja personale tatimore, brenda datës 15/07/2020.
Gjithashtu ju njoftojmë se Formularin e Vetëdeklarimit mund ta shkarkoni këtu
dhe mund të na e dërgoni nëpërmjet postës, në një nga degët tona, adresat e të cilave i gjeni në faqen tonë të internetit.

Për më shumë detaje rreth kërkesave të këtij ligji, mund të shkarkoni dokumentin
 në këtë link.
Faleminderit për mirëkuptimin!
Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin

Untitled-1-01