Njoftim Për Asamblenë e Përgjithshme

logo vertikale

Shoqëria e Kursim Kreditit “UniFin”, me seli në adresën: Rr. Dervish Hima, Pll.8, Ap.5, Tiranë, njofton mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme më datë 24  Qershor 2019, në ambjentet e  Hotel Mondial në Tiranë, në orën 10:00, sipas këtij rendi dite:

  1. Miratimi i raporteve të organeve drejtuese të Shkk UniFin.
  2. Miratimi i Pasqyrave financiare vjetore dhe zvogëlimi i kapitalit.
  3. Miratimi i raportit të Auditorit të pavarur.
  4. Miratimi i emërimit të Auditorit të Pavarur për vitin 2019.
  5. Miratimin e planit të biznesit dhe buxhetin vjetor 2019.
  6. Çështje të tjera

 Këshilli Drejtues