” Depozita në Shoqëritë e Kursim Kreditit sigurohet deri në shumën 2,000,000 (dy milion) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave. Për informacione të tjera në lidhje me skemën e sigurimit të depozitave, ju lutem pyesni në degën tuaj lokale në SHKK ose drejtohuni në faqen e internetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave: www.asd.gov.al.”

Për produktin e depozitave