Njoftim për Asamblenë e Përgjithshme

logo vertikale

Shoqeria e Kursim Kreditit “UniFin”, me seli në adresën: Rr. Dervish Hima, Pll.8, Ap.5, Tiranë, njofton mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme më datë 22 Qershor 2017, në ambjentet e Xheko Imperial Hotel në Tiranë, në orën 10:00, sipas ketij rendi dite:

  • Miratimi i raporteve te organeve drejtuese te Shkk UniFin.
  • Miratimi i Pasqyrave financiare vjetore dhe zmadhimit te kapitalit.
  • Miratimi i raportit te Auditorit te pavarur.
  • Miratimi i emërimit te Auditorit te Pavarur per vitin 2017.
  • Miratimin e planit te biznesit dhe buxhetin vjetor 2018.
  • Ceshtje te tjera

Keshilli Drejtues