Njoftim për Asamblenë e Përgjithshme

logo vertikale

Shoqeria e Kursim Kreditit “UniFin”, me seli në adresën: Rr. Dervish Hima, Pll.8, Ap.5, Tiranë, njofton mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme më datë 22 Qershor 2017, në ambjentet e Xheko Imperial Hotel në Tiranë, në orën 10:00, sipas ketij rendi dite:

  • Miratimi i raporteve te organeve drejtuese te Shkk UniFin.
  • Miratimi i Pasqyrave financiare vjetore dhe zmadhimit te kapitalit.
  • Miratimi i raportit te Auditorit te pavarur.
  • Miratimi i emërimit te Auditorit te Pavarur per vitin 2017.
  • Miratimin e planit te biznesit dhe buxhetin vjetor 2018.
  • Ceshtje te tjera

Keshilli Drejtues

I/e nderuar anëtar,
Bazuar në ligjin nr.4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, sipas Standardit të Përbashkët të Rportimit – CRS, jeni të lutur të paraqiteni në një nga degët tona të SHKK-së për të plotësuar Formularin e Vetëdeklarimit me të dhënat tuaja personale tatimore, brenda datës 15/07/2020.
Gjithashtu ju njoftojmë se Formularin e Vetëdeklarimit mund ta shkarkoni këtu
dhe mund të na e dërgoni nëpërmjet postës, në një nga degët tona, adresat e të cilave i gjeni në faqen tonë të internetit.

Për më shumë detaje rreth kërkesave të këtij ligji, mund të shkarkoni dokumentin
 në këtë link.
Faleminderit për mirëkuptimin!
Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin

Untitled-1-01